ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจากการได้รับบริการมีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงินได้นั้น ภาษีดังกล่าวเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกหักไว้ล่วงหน้า

วีธีการของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เมื่อท่านได้ให้และเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 2, 3 หรือ 5ขึ้นอยู่กับประเภทของค่าบริการที่เรียกเก็บโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยลูกค้าจะออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้เป็นหลักฐาน ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายเหล่านี้สามารถนำไปหักออกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระตอนสิ้นปีได้
หรือเมื่อท่านได้รับและถูกเรียกเก็บค่าบริการจากเจ้าหนี้ ท่านมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 2, 3 หรือ 5ขึ้นอยู่กับประเภทของค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยท่านจะออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้เป็นหลักฐาน และยื่นแบบแสดงรายการ (ภงด.3, 53) ภายใน 7 วันนับจากวันสิ้นเดือนของการเรียกเก็บค่าบริการนั้น ๆ

อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
การให้บริการและค่าจ้างทำของ:
  - ร้อยละ 3 สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย
  - ร้อยละ 5 สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศโดยประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย
ร้อยละ 2 สำหรับค่าโฆษณา
ร้อยละ 10 สำหรับเงินปันผล
ดอกเบี้ย:
  - ร้อยละ 10 สำหรับมูลนิธิหรือสมาคม
  - ร้อยละ 1 สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
ค่าแห่งลิขสิทธิ์:
  - ร้อยละ10 สำหรับมูลนิธิหรือสมาคม
  - ร้อยละ3สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม กรุณา ติดต่อเรา. ขึ้นสู่ด้านบน ˆ


บริษัท พรหมเทพการบัญชี จำกัด

108/26 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ( บายพาส ), หมู่ 5,
ต.รัษฎา, อ.เมือง, จ.ภูเก็ต 83000 ประเทศไทย
โทร. 076 262 105-7   แฟ็กซ์. 076-262107
อีเมล์. supot@phuket-accounting.com

© Copyright 2012 - 2014 All Rights Reserved
Site Developed By Cre8 Media